Termeni si conditii

Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare ale acestui site prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui site de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestia si reprezinta întreaga întelegere (contractul) dintre parti.

Toate comenzile efectuate prin www.Rovinieta.Online se supun contractului oficial legal de distribuire de roviniete respectiv taxe de pod din Romania pe care CASIER TOTAL S.R.L. il detine cu autoritatea in domeniu respectiv C.N.A.I.R. S.A. Efectuarea oricarui tip de comanda implica acordul implicit si explicit al utilizatorului cu termenii contractului de distributie si se certifica prin semnatura electronica (conform prevederilor Legii nr. 455/2001). Se accepta si cumparatori din alte tari si/sau livrarea catre alte tari.

Tarifele rovinietelor precum si ale taxelor de pod din Romania includ T.V.A. si includ livrarea gratuita prin email! Nu se percep taxe suplimentare!

ATENTIE! Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) – „Art. 7: Validitatea, efectele juridice si proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci când sunt întrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamântul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. (3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun în materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. ”   Prin exceptia aratata de art. 16 din OUG nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, rovinietele respectiv taxele de pod (peajul) din Romania NU pot fi returnate si nu sunt necesare prevederile speciale privind garantia si service-ul aplicat asupra produsului/serviciului: ” Art. 16 –    Exceptari de la dreptul de retragere – Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9-15 in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale urmatoarele: …..   c) furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar.”

Informatiile furnizate de catre Utilizatori vor fi stocate de catre CASIER TOTAL SRL in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct de furnizarea serviciilor specifice site-ului www.Rovinieta.Online.
Mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispozitie destinatarului pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (oferta @ Rovinieta . Online).

Limba în care se poate încheia contractul este numai limba romana.

Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate website-urile pentru care CASIER TOTAL S.R.L. are calitatea de autor / proprietar / administrator. Contractele se supun reglementarilor legale in vigoare împreuna cu modificarile viitoare ulterioare.
Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei române. În caz de litigiu, se va incerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la înregistrarea reclamatiei. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere în termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca.


 

Drepturi de autor

CASIER TOTAL SRL beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei române si internationale. Continutul integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris al proprietarului. Declaram pe propria raspundere ca intreg continutul de pe site-ul re-incarcare.ro este original sau foloseste resurse (imagini de produs, specificatii, video, text etc.) cu acceptul sursei (ex.: producator, furnizor etc.), fara sa incalce legea copyright-ului. Raportarea cazurilor de incalcare a drepturilor de autor se va face in scris pe adresa de email: oferta @ Rovinieta . Online

Conditii de utilizare. Garantii

Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, CASIER TOTAL SRL fiind libera de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. CASIER TOTAL SRL nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzând fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii în vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii. Pentru comenzile achitate cu cardul bancar online sau prin ordin de plata bancar, livrarea produselor se va face doar dupa confirmarea procesatorului de plati online respectiv banca in legatura cu debitarea contului bancar al clientului. www.Rovinieta.Online declara pe propria raspundere ca produsele comercializate nu sunt contrafacute. Persoana desemnata in cadrul companiei noastre in vederea realizarii de conciliere interna in cazul clientilor nemultumiti este dl. DAN CICEU si poate fi contactat pe adresa de email: oferta @ Rovinieta . Online

Newsletter

Toate cererile formulate pe site-ul www.Rovinieta.Online vor include automat adresa dumneavoastra de email in baza de date a newsletter-ului companiei precum si a companiilor din grupul Casier Total SRL. Pentru „Dezabonare” trebuie doar sa ne comunicati in scris acest lucru folosind adresa de email oferta @ Rovinieta . Online. Nu trimitem mesaje comerciale nesolicitate (spam).


Specification of payment methods :

Our customers can pay by:

  1. bank order – wire transfer;
  2. online via credit/debit card (soon).

Return policy of purchased goods and services:

According to the Law on Electronic Commerce (Law 365/2002 as amended by Law 121/2006) – „Art. 7: Validity, legal effects and proof of contracts concluded by electronic means (1) Contracts concluded by electronic means produce all the effects that the law recognizes contracts when the conditions required by law for their validity are met. (2) The validity of contracts concluded by electronic means does not require the prior consent of the parties to the use of electronic means. (3) Proof of the conclusion of contracts by electronic means and of the obligations arising from such contracts is subject to the provisions of the common law on evidence and the provisions of Law no. 455/2001 on electronic signature.

„By the exception indicated in art. 16 of GEO no. 34/2014, concerning consumer rights in contracts concluded with professionals, as well as for the modification and completion of some normative acts, the tolls and tolls in Romania CANNOT be returned and the special provisions concerning the guarantee and the service applied on the product/service are not necessary: „Art. 16 – Exceptions from the right of withdrawal – The following are exempted from the right of withdrawal provided for in art. 9-15 concerning distance contracts and contracts outside commercial spaces: ….. c) the supply of products made to the consumer’s specifications or clearly personalized.”

Complaint policy. Conditions of use.  Warranties:

The User uses the Site at his/her own risk, CASIER TOTAL SRL being free from any liability for any direct or indirect damage caused by using or accessing/visiting the Site or as a result of using the information on the Site.

CASIER TOTAL SRL is not responsible for errors or omissions that may occur in the drafting or presentation of materials on the Site. Unauthorized operations on this site and attempts to carry them out, including but not limited to misuse, fraudulent use, unauthorized access, modification, copying of information for commercialization, blocking access, etc., will be punished according to the law. For orders paid by wire or bank card online, delivery of products will be made only after confirmation of the bank or online payment processor in connection with the debiting of the customer’s bank account. The online shop Rovinieta.Online declares on its own responsibility that the products sold are not counterfeit.

The person designated within our company in order to carry out internal conciliation in case of dissatisfied customers is Mr. DAN CICEU and can be contacted at the email address: dan @ casiertotal. ro

All customer complaints will be solved in not more than 48 business hours.


Specificarea metodelor de plată :

Clienții noștri pot plăti prin:

  • ordin bancar – transfer bancar;
  • online prin intermediul cardului de credit/debit (în curând).

Politica de returnare a bunurilor și serviciilor achiziționate:

Conform Legii privind comerțul electronic (Legea 365/2002 modificată prin Legea 121/2006) – „Art. 7: Valabilitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor atunci când sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru validitatea lor. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților la utilizarea mijloacelor electronice. (3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor ce decurg din acestea este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probațiune și dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

„Prin excepția indicată la art. 1 alin. 16 din OUG nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxele de drum și taxele de drum din România NU pot fi returnate, iar prevederile speciale privind garanția și service-ul aplicate asupra produsului/serviciului nu sunt necesare: „Art. 16 – Excepții de la dreptul de retragere – Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 16 alin. 9-15 privind contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale: ….. c) furnizarea de produse realizate conform specificațiilor consumatorului sau clar personalizate.”

Politica de reclamații. Condiții de utilizare. Garanții:

Utilizatorul utilizează Site-ul pe propriul risc, CASIER TOTAL SRL fiind exonerată de orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

CASIER TOTAL SRL nu este responsabilă pentru erorile sau omisiunile care pot apărea în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Operațiunile neautorizate pe acest site și încercările de a le efectua, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea informațiilor în vederea comercializării, blocarea accesului, etc., vor fi sancționate conform legii. Pentru comenzile plătite prin virament sau card bancar online, livrarea produselor se va face numai după confirmarea băncii sau a procesatorului de plăți online în legătură cu debitarea contului bancar al clientului. Magazinul online Rovinieta.Online declară pe propria răspundere că produsele vândute nu sunt contrafăcute.

Persoana desemnată în cadrul societății noastre în vederea efectuării concilierii interne în cazul clienților nemulțumiți este domnul DAN CICEU și poate fi contactat la adresa de e-mail: dan @ casiertotal. ro. ro.

Toate reclamațiile clienților vor fi soluționate în cel mult 48 de ore lucrătoare.

Securitatea datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine. Informatiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a-ti trimite confirmarea comenzilor, informatii despre promotii etc. Ne obligam sa nu facem publice si sa nu vindem bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale clientilor nostri. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a te adresa justitiei. Totodata, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Casier Total SRL.